al wat sij winnen ofte bescharen, Is voor hare Meester tot dat hijse vrij geeft, bij overlijden 
vande papen sijn deselve hare erffgenamen, ende moeten rouw over haer dragen,

t'welcq de vrij gegevene mede moeten doen, tot danckbaerheit dat hij haer 
gelijck een vader Zijn kint opgebracht heeft, ende onderwesen, daer Is nog een 
ander soorte die de papen gelijck Zijn, soo int dienen der beelden ende eeten

der spijse, dese sijn niet geschooren ende mogen trouwen, de Cloosters ende 
tempels worden van de grooten en gemeene man gebout, ijder geeft daer toe nae sijn

vermogen, de paepen doen den arbeijt, voorde cost, en weijnigh salaris, die haer vande

paep, die vande gouverneur van de stadt, door 't clooster ofte tempel onder sorteert

over 't bewint gestelt Is, gegeven wort, sij seggen mede dat inde oude tijden

de spraeck al eens was, ende door 't bouwen van een toorn, daer mede sij inden

hemel wilden climmen, door de gantsche werelt verandert Is, den adel om 
haer vermaeck met hoeren en ander geselschap te nemen, gaen dickmaels Inde 
cloosters, also de selve seer plaisierigh int geberghte en 'tgeboomte

leggen, ende voorde beste huijsen van 't land gerekent worden, soo dat d' selve 
meer voor bordeelen en brashuijsen, als tempels mogen gerekent worden

wel te verstaen de gemeene Cloosters, alsoo de papen mede seer tot de 
vochtigheit geneegen sijn, daer plegen bij ons inde Conincx stadt, twee bagijnen 
cloosters te wesen, een van adele, en een van gemeene vrouwen, waren

mede 't hair kael afgeschooren, aten en deden de beelden gelijcke dienst, als de 
papen, worden van Co: ende grooten onderhouden, Zijn over 4 a 5 Iaeren bijden

tegenwoordigen Co: afgeschaft en verlof gegeven om te trouwen


Wat haer huijsen en huijsraet aangaet, onder de grooten sijn veel fatsoenlijcken maer onder 
de gemene man slechte huijsen, doordien ijder na sijn sin niet magh timmeren

niemand vermagh sijn huis met pannen decken, sonder consent, vanden gouverneur

soo datse de meest met korck, riet ofte stroo gedeckt zijn, staen altesamen met een

muijr ofte paggen van malcanderen gescheijden de huijsen staen op houten pilaren

de muijren worden onder van steen gemaeckt, en boven worden houtjes cruijs wijs

over malcanderen gebonden van buijten en van binnen met cleij en sant effen

gestreeken, en van binnen met wit papier geplackt, de vloeren van Camers 
Zijn onder gelijck een oven, daer sij Inde winter dagelijcks onder stooken ende

geduijrigh warm Zijn, soo datse beter kaggels als camers gelijck zijn, de vloer

met geolijt papier beplackt, de huijsen hebben maer een verdiepingh, boven met

een cleijne soldering, daer sij eenige cleijnigheden bergen cunnen, de edelen

hebben voor haer huijsen altijt een besonder huijs, daer sij haer vrunden ende

bekenden onthaelen, en logieren, nemen daer oocq haer vermaeck ende doen

t' geen sij te verrichten hebben, waervoor gemeenlijck een groote, plaets, vijver

en 't huijs Is, versiert met veele bloemen, ende andere rarigheden, van boomen

en clippen de vrouwen woonen Inde agterhuijsen, alsoose van niemand mogen

gesien worden, de Cooplui en fraije borgers hebben gemeeelijck ter sijden

haer huijs een Catel om haer dingen te doen, en luijden van aansien te onthalen

't welcq gemeenlijck met tabacq en arrack geschiet, hare vrouwen mogen vrij

bij ijder
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation