een comen praten, en op gast maelen gaen, dog sitten altijt bijsonder, ende

tegen de mans over, veel huijsraet wort bij haer niet gevonden, als 't gene sij

dagelijcks gebruicken, daer sijn veele tap en vermaeck huijsen, alwaer se gaen

om de hoeren te hooren en sien dansen, singen, en op jnstrumenten spelen,

des somers gebruijcken Zij de bosschagie ende groene boomen daer toe,

omden tijt door te brengen, van herbergen ofte logijs plaetsen voorden reijsenden

man weten niet, die bijden wech rijst, en het avont wort gaet maar binnen

de muur van t' een of 't ander huijs sitten (als het geen edelman is) ende

geeft soo veel Rijs als hij eten wil, die den hospus terstont laet kooken 
en met toespijs opschaften moet, jn veel dorpen gaet het met buerte bijd'

huijsen om, sonder daer ijets tegen te segggen, opden grooten wegh nade

conincx stadt, leggen post ende pleijster huijsen, soo voorde groote als gemeene man

omte vernachten, d'edelen ende die vant land Reijsen, die d' andere wegen

passeeren, worden bij d'opperhooften van de buerte daerse vernachten de cost

ende slaepplaets bestelt


Wat haer trouwen belangt, sij en mogen met haer vrunden tot int vierde lit niet trouwen, 
en vrijen ooc niet, worden bij haer ouders ofte vrunden als sij 8: 10: a 12 ofte

meer Iaeren out sijn, aan malcanderen gegeven, de meijsjens comen meest d'ouders

vanden Jongman thuijs, tensij haer ouders geen soonen hebben, blijvende daar soo

lange woonen, soo lange sij haer selven connen behelpen, den bruijdegom

moet als hij bijde bruijt gaet, eerst de stadt rondom rijden, met eenige van sijn

vrunden, soo de bruijt den bruijdegom thuijs comt, wort van haer ouders ende

vrunden daer gebrocht, de vrunden houden dan de bruijloft met malcanderen

sonder eenige sermonien meer, een man mach sijn vrouw, al had hij daer

verscheijde kinderen bij, wegh Jagen, ende een ander nemen, maer de vrouw

geen ander man, tensij, sij bij den rechter daer van is gelet, een man

mach soo veel wijven houden als hij onderhouden, ende den cost geven can, ende

Inde haere huijsen gaen, als 't hem belieft, sonder daer over aengesproocken te

worden, hebben een wijff altijt in huijs, dat de naeste Is, ende thuijs op hout,

de andere woonen buijten in bijsondere huijsen, den adel ofte grooten hebben

gemeenelijck 2 a 3 wijven, binnen s' huijs, dog Is altijt een als gouvernante

over d' huijshoudingh, jder woont gemeenlijck appart en gaet bijde geen die

't hem belieft, dese natie achten haer vrouwen niet meer als slavinnen, ende

om een cleijne misdaet verstooten deselve, soo d' man d' kinderen niet wil

houden, moet d' vrouw se altemael nae haer nemen, waer over dit lant soo

vol menschen Is,


D'edele en vrijluijden, voeden hare kinderen wel op bestellen dselve onder opsicht

van Meesters om int lesen ende schrijven, wel onderwesen te worden, daer toe dese

natie seer genegen Is, ende dat met sachtheijt ende goede manieren, haer

altijt voor houdende d' ge(recht)(scratched out)leertheijt van voorgaende mannen, ende den gene

die daar door tot grooten staet gecomen Zijn, sitten meest dach en na nacht, en lelen
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation