al wat sij winnen ofte bescharen, Is voor hare Meester tot dat hijse vrij geeft, bij overlijden
all what they win or obtain, is for her master till that he-them free gives [= releases them], with dying

vande papen sijn deselve hare erffgenamen, ende moeten rouw over haer dragen,
of-the papists are the-same her heirs, and-the have-to mourning about her carry,

t'welcq de vrij gegevene mede moeten doen, tot danckbaerheit dat hij haer
which the free given also have to do, for gratitude that he her

gelijck een vader Zijn kint opgebracht heeft, ende onderwesen, daer Is nog een
like a father his child raised has, and-the taught, there is still an

ander soorte die de papen gelijck Zijn, soo int dienen der beelden ende eeten
other kind which the papists similar are, like in-th' serving the statues and-the eating

der spijse, dese sijn niet geschooren ende mogen trouwen, de Cloosters ende
of-the food, these are not shaven and-the are-allowed [to] marry, the monasteries and-the

tempels worden van de grooten en gemeene man gebout, ijder geeft daer toe nae sijn
temples are by the great and common man build, each gives there for like his

vermogen, de paepen doen den arbeijt, voorde cost, en weijnigh salaris, die haer vande
ability <fortune>, the papists do the labor, for-the living, and little salary, which her of-the

paep, die vande gouverneur van de stadt, door 't clooster ofte tempel onder sorteert
papist, who of-the governor of the city, by th' monastery or temple under sorts [the city where under the monastery ... stands]

over 't bewint gestelt Is, gegeven wort, sij seggen mede dat inde oude tijden
over th' administration dictated is, given is, they say also that in-the ancient times

de spraeck al eens was, ende door 't bouwen van een toorn, daer mede sij inden
the speech all one was, and-the by th' building of a tower, there with they in-the

hemel wilden climmen, door de gantsche werelt verandert Is, den adel om
heaven wanted climbing, through the whole world changed is, the nobility for

haer vermaeck met hoeren en ander geselschap te nemen, gaen dickmaels Inde
her amusement with whores and other company to take, go often in-the

cloosters, also de selve seer plaisierigh int geberghte en 'tgeboomte
monasteries, since the same very pleasantly in-th' mountains and th' forests <woods, trees>

leggen, ende voorde beste huijsen van 't land gerekent worden, soo dat d' selve
lay, and-the for-the best houses of th' country counted are, so that th' same

meer voor bordeelen en brashuijsen, als tempels mogen gerekent worden
more for brothels and binge-houses, as temples may counted be

wel te verstaen de gemeene Cloosters, alsoo de papen mede seer tot de
well to understand the common monasteries, thus the papists also very to the

vochtigheit geneegen sijn, daer plegen bij ons inde Conincx stadt, twee bagijnen
moisture [= drinking] well-disposed are, there used with us in-the king's city, two beguine

cloosters te wesen, een van adele, en een van gemeene vrouwen, waren
convents to be, one of noble, and one of common women, were

mede 't hair kael afgeschooren, aten en deden de beelden gelijcke dienst, als de
also th' hair bold shaven, ate and did the statues the-same service, as the

papen, worden van Co: ende grooten onderhouden, Zijn over 4 a 5 Iaeren bijden
papists, are from king and-the great maintained, are over 4 to 5 years by-the

tegenwoordigen Co: afgeschaft en verlof gegeven om te trouwen
present king abolished and permission given [om] to marry
 
 
 
 

Wat haer huijsen en huijsraet aangaet, onder de grooten sijn veel fatsoenlijcken maer onder
What her houses and household-goods concerns, under the great are many decent but under

de gemene man slechte huijsen, doordien ijder na sijn sin niet magh timmeren
the common man bad houses, because each after his liking not is-allowed [to] build

niemand vermagh sijn huis met pannen decken, sonder consent, vanden gouverneur
nobody is-allowed his house with tiles cover, without consent, of-the governor

soo datse de meest met korck, riet ofte stroo gedeckt zijn, staen altesamen met een
so that-they the most with cork, reed or straw covered are, stand altogether with a

muijr ofte paggen van malcanderen gescheijden de huijsen staen op houten pilaren
wall or fence <hedge> of each-other separated the houses are on wooden pillars

de muijren worden onder van steen gemaeckt, en boven worden houtjes cruijs wijs
the walls are under from stone made, and above are woods cross wise

over malcanderen gebonden van buijten en van binnen met cleij en sant effen
over each-other tied and outside and from [the] inside with clay and sand even

gestreeken, en van binnen met wit papier geplackt, de vloeren van Camers
smoothed <smeared>, and from [the] inside with white paper glued, the floors of rooms

Zijn onder gelijck een oven, daer sij Inde winter dagelijcks onder stooken ende
are under like <at the same time> an oven, there they in-the winter daily under heat and-the

geduijrigh warm Zijn, soo datse beter kaggels als camers gelijck zijn, de vloer
continuously warm are, so that-they better stoves as rooms like are, the floor

met geolijt papier beplackt, de huijsen hebben maer een verdiepingh, boven met
with oiled paper glued, the houses have only one floor, above with

een cleijne soldering, daer sij eenige cleijnigheden bergen cunnen, de edelen
a small attic, there they some small matters store can. the nobles

hebben voor haer huijsen altijt een besonder huijs, daer sij haer vrunden ende
have in-front-of her houses always a separate <special> house, where they her friends and-the

bekenden onthaelen, en logieren, nemen daer oocq haer vermaeck ende doen
acquaintances entertain, and stay-the-night, take there also her amusement and-the do

t' geen sij te verrichten hebben, waervoor gemeenlijck een groote, plaets, vijver
that which they to perform have, where-before usually a big, yard, pond

en 't huijs Is, versiert met veele bloemen, ende andere rarigheden, van boomen
and th' house is, decorated with many flowers, and-the other curiosities, from trees

en clippen de vrouwen woonen Inde agterhuijsen, alsoose van niemand mogen
and rocks the women live in-the back-of-the-house, since from nobody may

gesien worden, de Cooplui en fraije borgers hebben gemeeelijck ter sijden
seen be, the merchants and gaudy citizens have usually at-the side <or: besides>

haer huijs een Catel om haer dingen te doen, en luijden van aansien te onthalen
[of] her house a small dwelling, <building [meant to do thing of dubious nature]> to her things to do, and people of esteem to entertain

't welcq gemeenlijck met tabacq en arrack geschiet, hare vrouwen mogen vrij
that which usually with tobacco and arrack [= soju, since arrack is Indonesian] happens, her wives may freely

bij ijder
with every-
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text