gouverneur liet vragen wat sij voor hadden, seijde daerop datse naer Iapan wilde, waer opden gouverneur voorts liet vragen, of met soo een cleijn vaertuijgh, sonder water ende soo weijnigh broot, sulcx wel te doen was, antwoorden Zij daar op, dattet beter was eens als altijts te sterven, lietse wederom van alles los maken, ijder met een stock ontrent een vadem lanck, onder een hand breet, en een vinger dick boven ront 25 slagen opde naeckte billen geven, waer van omtrent een maent langh inde kooij laggen, wiert voorts ons uijtgaen benomen, ende bij nacht en dach scherpe wacht gehouden

Dit eijland bij haer scheluo ende bij ons quelpaert genaemt leijt als vooren geseijt op de hoogthte van 33 graden 32 minuiten, omtrent 12 a 13 mijlen van de suijt hoeck vant vaste lant, van Coree, heeft aende binne ofte noort cant een baij daer hare vaertuigen in Comen, ende vandaer varen naer 't vaste lant, Is seer gevaerlijck voor d'onbekende, door de blinde klippen om in te comen, waer door veel die daer op varen, soose eenig hard weder beloopen, ende de baij mis raken, naer Iapan comen te verdrijven alsoo buijten die baij geen ancker gront ofte bergh plaets voor haer vaertuijgen Is, het eijland heeft aan verscheijdene zijde veel blinde en sichbare klippen, en riffen, Is seer volckrijck, vruchtbaer van leeftocht, overvloet van paarden, en koebeesten, daervan Zij Iaerlijcks grooten Incomen aenden Conincq opbrengen, d'Inwoonders zijn seer arme, ende slechte luijden bij die van 't vaste lant, weijnig geacht, heeft eenen hoogen bergh vol boomen, de andere meest lage cale bergen, met veel valeijen daerse Rijs planten

Int laetste van maij quam de lang verwachte tijding vanden Co: tot onsen droeffenis dat wij nae 't hoff mosten comen, ende weder tot blijschap dat uijt de sware gevanckenis verlost worden, 6 a 7 dagen daerna worden In vier Ioncken verdeelt, met beijde de beenen ende eene hand in een block geslooten, opdat sij sorge hadden wij teen off 't ander Ionck soude mogen afflopen gelijck Zulcx wel mochte geschiet hebben, Indien wij vrij ende los hadden komen over te varen, door dien de soldaten die tot geleijdens met ons gingen, meest Zee Zieck waren, na dat wij twee dagen alsoo geseten hadden, door contrairie wint niet conde voort comen, Zijn weder ontsloten, ende naer ons out gevangenhuijs gebracht, 4 a 5 dagen daer aen de wint goet waijende, gingen des morgens met den dagh weder inde Ionck ende als vooren gesloten, ende bewaert Zijnde, lichten de anckers, ende gingen onder zeijl, savonts quamen dicht bij 't vaste lant, alwaer wij des nachts onder ten ancker quamen, s morgens worden uijt de Ioncken gesloten ende aen lant gebracht alwaer vande soldaten wel bewaert wierden des ander daegs smorgens cregen paerden ende weder naer een stadt gen=t Heijnam, alwaer wij des avonts alle 36 weder bij malcanderen quamen, door swarigheit ende straffe van hare machten voor te comen, waer op den
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation