gouverneur liet vragen wat sij voor hadden, seijde daerop datse naer Iapan

wilde, waer opden gouverneur voorts liet vragen, of met soo een cleijn

vaertuijgh, sonder water ende soo weijnigh broot, sulcx wel te doen was,

antwoorden Zij daar op, dattet beter was eens als altijts te sterven, lietse

wederom van alles los maken, ijder met een stock ontrent een vadem

lanck, onder een hand breet, en een vinger dick boven ront 25 slagen

opde naeckte billen geven, waer van omtrent een maent langh inde

kooij laggen, wiert voorts ons uijtgaen benomen, ende bij nacht en dach

scherpe wacht gehouden


Dit eijland bij haer scheluo ende bij ons quelpaert genaemt leijt als vooren geseijt

op de hoogthte van 33 graden 32 minuiten, omtrent 12 a 13 mijlen van de suijt

hoeck vant vaste lant, van Coree, heeft aende binne ofte noort cant

een baij daer hare vaertuigen in Comen, ende vandaer varen naer

't vaste lant, Is seer gevaerlijck voor d'onbekende, door de blinde klippen

om in te comen, waer door veel die daer op varen, soose eenig hard

weder beloopen, ende de baij mis raken, naer Iapan comen te verdrijven

alsoo buijten die baij geen ancker gront ofte bergh plaets voor haer

vaertuijgen Is, het eijland heeft aan verscheijdene zijde veel blinde en sichbare

klippen, en riffen, Is seer volckrijck, vruchtbaer van leeftocht, overvloet

van paarden, en koebeesten, daervan Zij Iaerlijcks grooten Incomen aenden

Conincq opbrengen, d'Inwoonders zijn seer arme, ende slechte luijden bij

die van 't vaste lant, weijnig geacht, heeft eenen hoogen bergh vol boomen,

de andere meest lage cale bergen, met veel valeijen daerse Rijs

planten


Int laetste van maij quam de lang verwachte tijding vanden Co: tot onsen droeffenis

dat wij nae 't hoff mosten comen, ende weder tot blijschap dat uijt de sware

gevanckenis verlost worden, 6 a 7 dagen daerna worden In vier Ioncken

verdeelt, met beijde de beenen ende eene hand in een block geslooten,

opdat sij sorge hadden wij teen off 't ander Ionck soude mogen afflopen

gelijck Zulcx wel mochte geschiet hebben, Indien wij vrij ende los hadden

komen over te varen, door dien de soldaten die tot geleijdens met ons

gingen, meest Zee Zieck waren, na dat wij twee dagen alsoo geseten

hadden, door contrairie wint niet conde voort comen, Zijn weder ontsloten,

ende naer ons out gevangenhuijs gebracht, 4 a 5 dagen daer aen de

wint goet waijende, gingen des morgens met den dagh weder inde Ionck

ende als vooren gesloten, ende bewaert Zijnde, lichten de anckers, ende

gingen onder zeijl, savonts quamen dicht bij 't vaste lant, alwaer wij

des nachts onder ten ancker quamen, s morgens worden uijt de Ioncken

gesloten ende aen lant gebracht alwaer vande soldaten wel bewaert wierden

des ander daegs smorgens cregen paerden ende weder naer een stadt gen=t

Heijnam, alwaer wij des avonts alle 36 weder bij malcanderen quamen, door

swarigheit ende straffe van hare machten voor te comen, waer op den
 
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation