stadthouder niet bekent te maeken, maer viel anders uijt, door dien de verspieders

die der altijt ontrent sijn, ende van den Co: het geheele lant doorgesonden, het

den stadthouder haest geopenbaert hebben, die 't selve terstont aan 't hoff

schreef, den gouverneur uijt last des Co: opgehaelt, met 90 slagen voorde

scheenen gestraft, ende voor al sijn leven wegh gebannen wiert, meest om dat

hij sulcx had willen verswijgen, en het ongeluck op hem te nemen, sonder sijn

overigheijt kennisse daer van te willen doen


In Iulij quammer weder een ander gouverneur, die 't selve als de voorgaende ons wilde

te last leggen, begeerden dat wij ijder 100 vadem touw van stroo des daeghs 
souden draeijen, dat voor ons onmogelijck was te doen, twelcq wij hem seijde

ende als de voorgaende gouverneur gedaen hadde, onse gelegentheijt hem voor-
sloegen, dog en was in geender hande maniere te wederspreeken, maer seijde

dat hij ons dan, jndien wij sulcx niet conde doen aen een ander arbeijt soude

setten, jndien hij niet inpotent geworden hadde, sijn voortganck soude genomen

hebben, wij nu siende, datter niet dan een slavernije voor ons te verwachte

stont, jndien (w)scratched out)hij ons aenden arbeijt setten, ende bij sijn nae volgers voornoemd 
seecker wij daer in souden blijven continueren, alsoo 't geen bij een

gouverneur ingevoert wort, niet licht bij sijn vervanger sal afgeschaft worden

gelijck ons Inde peingse stadt van 't arbeijden ende uijtplucken van

't gras nog wel indachtigh was, ende soude 't met 't oppassen ende pijlen

halen mede sijn voortganck genomen hebben, ten ware wij soo een

uijtnemende goet gouverneur gecregen hadden, ende in sijn tijt met

bedelen, ons best hadden gedaen, om soo veel te bescharen om een vaertuigh 
2 a 3 dubbelt te connen betaelen, alsoo anders voor ons daer aen niet

licht te comen soude geweest sijn, sochten dan alle middelen ter werelt

om aen een vaertuigh te comen, willende liever onse cans eens wagen

dan altijt met sorge droeffheijt en in slavernije bij dese heijdense natie

te leven, daer ons dagelijckx van een parthije wangunstige menschen alle

verdriet wiert aengedaen, vonden ten laetsten goet, om door een Coreijer

sijnde onsen buerman ende goede bekende, die dagelijcks in ons huijs

quam ende dickmaels met cost ende dranck, van ons gevoet wiert, d' selve

't een en 't ander inde mouw te steeken, een vaertuig te laten coopen

onder schijn van met 't selve op d' eijlanden wol te gaen bescharen

hem woorden beloovende, wanneer wij van 't wol bedelen quamen, om d'

selve daar door meer 't animeeren, tot het coopen van een vaertuigh
nog beter te beloonen, die terstont daer nae vernam, ende van een

visser, een vaertuig cocht, wij hem de betalinge ter handt stelden ende 't vaertuijgh
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation