1665 Dit Iaer suckelde daar soo al door, deden ons best om aen een vaertuijgh,

te comen, maer wiert altijt wederom gestooten, hadden een cleijn vaertuijgje

daer mede wij onse toespijs beschaerde, ende aande eijlanden voeren

om de gelegenheijt te ontdecken, of den almogenden 't eeniger tijt nog

eenige uijtconste wilde verleenen, onse maets inde twee andere steden

die door 't comen ende gaen van hare gouverneurs het somtijts soet 
ende suer hadden, door dus de gouverneurs gelijck ons, gunstigh en nijdigh

waren, dog mosten met malcanderen al voor suijcker op eeten, denckende

dat wij arme gevangens in een vreemt heijdens lant waren, ende danckten

godt dat hij ons int leven lieten, ende soo veel gaven dat wij van honger

niet souden sterven


1666 Int begin van 't Iaer raakten wij onsen goeden vrunt weder quijt, door dien

sijn tijt gexpireert (was)(scratched out), ende vanden Co: met een grooter bedieningh

begifticht was, hadde ons in sijn twee Iaren, veel vruntschap bewesen, was

van de borgers ende boeren om sijn goetheit seer bemint, van den Co: ende

grooten om sijn goede regeringe ende kennisse die hij hadde, de stadts

ende lanthuijsen seer laten verbeteren, ende goede ordre op d' Zee, lant en 
oorloghs Ioncken gehouden in sijn tijt, 't welcq te hove soo hoogh wiert genomen

dat den Co: hem met soodanige offitie begiftichden, drie dagen nae sijn

vertrecq, alsoo d' Zee cant niet lang sonder opperhooft, den ouden voorde

comste vande nieuwe omtrent de stadt, daer niet uijt mag gaen, sij oocq

een goeden dagh bij d' waerseggers haer aenwijsend', waernemen, om in een

stadt ofte bedienginghe te mogen comen, quam den nieuwen gouverneur die ons

(die ons)(scratched out) d' selve lesse wilden leeren, die ons den voorverhaelden gebannen

gouverneur geleert hadde, maer sijn rijck en duerde niet langh, wilde

hebben dat wij alle dagen padie souden stampen, waer op wij antwoorden

dat ons Zulcx ofte diergelijcke vanden voorgaende gouverneurs niet en was

te last geleijt, dat wij van't rantsoen even costen eeten ende genoch te doen

hadden, om met bedelen onse clederen ende andere nootwendigheden te crijgen 
dat ons den Co: daer niet gesonden hadden om te arbeijden, datse ons geen rantsoen souden

geven, maer vrij laten loopen soude, ende dan sien mochten om ons cost

ende clederen te bescharen, of in Iapan als anders bij onse natie te comen

ende diergelijcke redenen meer, waer op ons geen antwoort gaf, belasten dat wij

souden wegh gaen, ende daernae wel ordre stellen soude, waer nae wij ons

souden hebben te reguleren, maer 't was metter haest anders met (sijn)(scratched out) hem verkeert

alsoo, cort daeraan de Ioncken souden drillen, door onaghsaemheijt van den constapel

den brant inde kruijt kist raeckte, 't welcq 't voorste van 't Ionck 
doordien de kist altijt voorde mast staet, meest wegh nam ende vijff man

aan haer doot raeckten, welck ongeluck hij meijnde te verbergen ende den
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation