Antwoort omdatter A 1660: 1661 en 1662 geen Regen quam, een stadt ons vant leven niet conde opbrengen, verdeijlden ons den Co: t' laetste Iaer in drie steden te weten saijsiun 12: sumschien 5: namman 5: man alle mede steden in
thiellado

39

hoe groot de provintie van thiellado, ende waer deselve gelegen Is
Is de zuijt provintie heeft 52 steden de volcqrijckste van alle, ende in lijfftochten uijtmuntende

40

of ons den Co: wegh had gesonden, dan of wij wegh geloopen waren
dat wij wel wisten dat ons den Co: niet wegh soude senden nu gelegentheijt siende resolveerde met ons 8en door te gaen, alsoo liever eens wilde sterven, dan altijt in dat heijdens land met sorge te leven

41

hoe sterck wij nog waren ende hoe wij met off sonder kennisse van 't ander volcq Zijn wegh geloopen
waren nog 16 man sterck, met ons 8en sonder haer weten hadden opgestempt

42

waerom wij haer niet gewaerschout hadden
omdat wij met malcanderen niet conden gelijck gaen, door ons den eersten ende den 15en alle maents ijder voor sijn stadts gouverneurs most monsteren ende bij buerte verlof cregen om uijt te gaen

43

of dat volcq daer mede wel van daen souden geracken
niet anders of den keijser moest aenden Co: om haer schrijven, als dan wel bij ons souden geraaken, alsoo den Co: sulcx niet soude durven weijgeren, door dien den keijser jaerlijcx sijn verdreven volcq weder sont

44

of wij wel meer weg geloopen waren, en waerom ons 2 mael misluckt Is
dattet de derde reijs was, telckens Is misluckt, ten eerste op quelpaerts Eijland, door dien den ommegangh van haer vaertuijghen niet en wisten den mast tweemael brak, ende inde Conninx stadt bijden tarter door dien de gesanten van den Co: wierden omgecocht

45

of wij den Co: noijt hadden versocht, dat ons soude wegh senden, ende waerom hij Zulcx geweijgert hadde
 
 
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation