in halen en reverentie doen, hen convoijeerende tot in sijn logiement, wort meerder eere int in halen ende uijtrijden dan des Co: aangedaen, heeft alle gespel op Instrumenten, springers ende buijtelaers voor hem loopen, ende eijder sijn kunst, al gaende doet, daer worden mede veel antiquiteijten die bij haer gemaect ofte versonnen connen werden voor uijtgedragen, geduijrende sijn aenwesen, in des Co: stadt, Is van sijn logement tot des Co: hoff de straten met soldaten beset, omtrent 10 a 12 vadem van malcanderen 2 a 3 man die niet en doen dan briefkens die uijt het logement des tarters comen malcanderen toe mannen, opdat den Co: mag weten hoe't met den gesant van stont tot stont gelegen Is, in somma soucken maer alle middelen om hem te eeren ende wel te onthalen, ten respecte van sijn heer, en dat bij den gesant over haar geen clachten gedaen wort

1662 Int begin van 't Iaer den duijren tijt, nu al drie Iaeren geduijrt hebbende veel menschen daar door verslonden, den gemeenen man geen incomste conde op brengen gelijck vooren verhaelt, dog d'eene stadt meer als d'ander eenig gewas heeft, voornamentlijck de steden die in lage landen, ofte bij rivieren ende morassen leggen, connen altijt nog eenige rijs winnen, sonder dat soude 't geheele land ten naesten bij uijtgestorven hebben, onse gouverneur die ons geen rantsoen meer conde geven, schreeff sulcx aenden stadt houder die ons sonder kennisse van den Co: door dien ons Rantsoen uijt des Co:s eijgen Incomste wiert gegeven, in geen ander stadt conde setten

In't laetste van februarij bequam den gouverneur ordre om ons in drie andere steden te verdeelen, te weten in saijsingh 12: suinschien 5: namman 5: man sijnde doen nog 22 sterck, over dit verdelen, waren ten hoogsten bedroeft, door aldaer van huijsen, huijsraet, ende 't huijntjes op die lants wijse redelijck versien waren, t' selve met groote moeijten gecregen, en nu verlaten mosten in een nieuwe stadt comende om d' duijre tijt daer niet licht weder aen te comen soude sijn, dog Is dese droeffheijt voor d' w[el] recht gecomen tot groote blijschap verandert,

Int begin van maert na dat afscheijt vanden gouverneur genomen, ende sijn edele voor sijn goet tractement ende vruntschap van hem genooten, bedanct hadden, Is ijder naer sijn stadt vertrocken, tot de siecken en ons weijnigh goetjes gaff de gouverneur paerden om te voeren, dog de gesonden moesten te voet afleggen die van suinschien ende naijsingh reijsden eerder wegh, den eersten avont quamen in een stadt alwaer vernachten, des anderen nachts vernachten wederom in een stadt, den vierden dagh quamen inde stadt suinschien, daer wij des ander (nachts)(scratched out) daechs wederom van daer vertrocken, latende daer 5: man

die aldaer
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation