en gedruckte boucken van de oude tijden, daer op zij zulcken regaert

nemen, dat des Conincx broeder, ofte prins des lants altijt 't opsicht daer

over heeft, d' Copije en druckplaetsen worden in veele steden ende

vastigheden bewaert, om bij ongeluck van brant, oftet andersints daervan

niet geheel ontbloot te sijn, haer almenachen ende diergelijcke boecken, worden

in China gemaect, alsoo sij de kenisse niet en hebben, om sulcx te doen,

sij drucken met houte platen, elcke sij vant papier Is een bijsondere

plaet, sij reekenen met lange houtjes gelijck men met de rekenpen

Int vaderlant doet, weten van geen Coopmans bouckhouden, als sij ijets

copen teijckenen d' incoop op en dan weder hoe veel sij daer van

maken, treckent tegen malcanderen af, en sien watter overschiet off te cort

comt,


Wanneer den Co: uijtgaet, wort van al den adel in swarte Zijde rocken gecleet, 
hebben op haer borten, ende op den rugh een wapen, ofte een ander gebor
duert figuer, met een grooten breeden riem om, gevolght, de ruijters ende,

soldaten die rantsoen genieten, trecken vooruijt, ijder op't fraeijste toe

gemaect, met veel vlaggen ende gespel op alder hande Instrumenten

agter d' selve comt de guarde ofte lijff schutten van den Co: bestaende uijt

d' principaelste borgers vande stadt, alwaer den Co: tusschen sittende in een

fraeij gemaect vergult huijsje gedragen wort, ende dat soo stil dat men

pas, 't gedruijs vande menschen en paerden hooren can, even voorden Co:

Rijt een secretaris, of andere dienaer van sijn maijesteijt met een beslooten

cassje voorden gene die eenige versoeck aanden Co: te doen hebben sij dat

haer van haer overheit ofte jmand anders ongelijck gedaen Is, geen uijtspraeck

van eenige rechter kennen crijgen, dat haer ouders ofte vrunden 't onrecht

gestraft sijn, en andere apellen meer, welcke requesten bijde luijden aen

bamboesen gebonden worden, ende bij haer agter een muur ofte paggen

leggende, worden opgesteeken, ende bijde daer op passende persoonen afgehaelt

den voornoemde secretaris ofte andere overgelevert, bij hem aanden Co: 't sijner 't huis

comste, 't gemelte kassje overgelevert, om bij sijn majesteit daer op voor 't

laetst gedisponeert te worden, 't welcq voor de uijterste uijtspraeck ge

houden wort ende terstont sonder tegenseggen van jmand ter executie

gestelt, alle straten daer den Co: passeert, worden aen wedersijde afgeslooten,

niemand vermach eenige deur ofte venster open te doen, ofte laten, veel

minder over eenige muer ofte paggen sien, soo wanneer den Co: voor bij de

adel ofte soldaten passeert moeten met den rugh naer hem toestaen, sonder

omkijcken ofte hoesten, waerom meest alde soldaten, met een houtie inde

mont gelijck 't gebit van een paert loopen, soo wanneer den tartarsen gesant

comt, moet den Co: in persoon met alle d' groote heren buijten de stadt hem
 
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation