In augustij quam den tarter om sijn gewoonlijcken tribuijt te halen, wij wierden door den Co.

in een groote schans gesonden, om aldear soo lange den tarter inde stadt was, bewaert

te worden, dese schans leijt omtrent 6 a 7 mijlen van de stadt op een seer hoogen

bergh wel 2: mijl opte gaen, sijnde seer stercq, waer nae toe den Co: in tijt

van oorlogh de vlucht neemt, hier houden de grootste papen vant land haer

residentie, daer Is altijt voor drie Iaren victalie in, daer mede haer ettelijcke

duijsent mannen kunnen geneeren Is gen(aem)t nammansangsiang alwaer

tot de 2 a 3=en september, dat den tarter vertrocken was, bleven

Int laetste van november vroort soo hard, dat den rivier een mijl vande stadt

gelegen soo hart toegevroren was, dat de paerden met haer volle last tot

2 a 300 agter daer over conden gaen


Int begin van december den veltoverste aansiende de groote koude en armoede die wij

leeden, diende het den Co: aan, waer op hem belaste, dat hij eenighe vellen

aan ons soude geven, die int blijven van schip aen 't eijland gespoelt

bij haer geberght, gedrooght, ende hier met haer vaertuigen gebracht waren, doch

meest verrot ende opgegeten, met last dat wij die souden vercoopen om voor de

coude soo wel mogelijck was, daer mede te versien, vonden doen met malcanderen

goet, alsoo de slaep basen ons dagelijcks quelden met hout halen, dat soo heen

en weer wel drie mijlen over't geberghte ver was, 't welcq door de bittere koude

ende ongewoonte ons seer droeftrigh ende moeijlijck viel, met 2 a 3 samen

huiskens te coopen, siende naest godt geen uijtconst te verwachten ende soo

te beter te leven, liever willende wat koude lijden dan altijt van dese

heijdense natie gequelt te sijn, leijden de man 3 a 4 taijlen silver bij

malcanderen, ende alsoo huijskens van 8 a 9 taijl ofte 28 a 30 gulden cochten

van 't overschot staken ons een weijnigh Inde cleeren ende brochten alsoo

den winter daer mede door,


1655 In maert quam den tarter weder als vooren verhaelt hebben, wij worden belast

niet uijt onse huijsen te gaen, den dagh wanneer den tarter vertrock geliet

den opperstuijrman hendirck Ianse van amsterdam ende hendrick Ianse bos

van haerlem bosch=r (bosschieter) dat sij om branthout verlegen waren, gingen naer 't bos

alwaer sij aande cant, daer den tarter voorbij most passeeren gingen leggen,

den tarterse gesant verbij comende, die met ettelijcke hondert ruijters ende

soldaten geleijt wort, braken door de selve ende vattent paert vanden

opperste gesant bijde kop, de Coreese clederen uijtgeschut hebbende, stonden

(vermits deselven daer onder aen hadden) op haer hollants voor den tarter gecleet

veroorsaekte terstont sulcken confusie dattet alles in roere was, den tarter

vraeghden haer wat sij voor volcq waren, dog conden malcanderen niet verstaen,

belasten datmen den stuijrman mede soude nemen ter plaetse daer hij dien

nacht soude logieren, vraegden aan den geene die hem uijt Convoijeerden

ofter geen folcq en was die den stuijrman verstaen Conde waer op den
 
back menu next page
without pictures same page word to word translation