Wat de trouwigheijt en ontrouwigheijt als mede de couragie deser natie belangt, sijn seer
What the fidelity < loyalty, faithfulness, dedication> and infidelity <[all the opposites]> as well-as the courage of-this nation concerns, are very

genegen tot diverije, liegen en bedriegen, men moet deselve niet te veel
willing to thievery, lying and cheating, one has-to the-same not too much

betrouwen, achtent voor een romeijn stuck, als sij Imand te cort gedaen hebben,
trust, consider for a roman piece [= heroic deed], if they someone too short [= wrong somebody] done have

en wort bij haer voor geen schande gereekent daarom hebben voor een gebruijck
and is by her not for a shame taken that's-why have for a custom

soo jmand in een coopmanszaak bedroogen Is, mag daer weder uijt scheijden
if someone in a business-affair cheated is, is-allowed-to there again from to-separate

van paerden en Coebeesten, al wast over 3: a 4: maenden, van landen ende
from horses and cow-animals, even was-it past 3 to 4 months, of lands and-the

vaste goederen niet langer tot dat transport gedaen Is, sijn goet aerdigh ende
real estate not long till then that transfer done is, are good natured and-the

seer goet van gelooff, wij conden haer alles wijs maeken wat wij wilde, ende
very good of faith, we could her everything wise make [= fool] what we wanted, and-the

d' vreemde luijden toegedaen, voortnamentlijck de papen, hebben een vrouwen
th' unknown people well-disposed, mainly the papists, have a women's

hart gelijck ons van gelooffwaerdige luijden vertelt Is, dat over ettelijcke Jaren
heart like us by trustworthy people told is, that about several years [ago]

wanneer door den Iappander haren Co: wiert vermoort, steden en dorpen verbrant
when by the Iapander her king was killed, cities and villages burned [down]

ende gedestrueert, den hollander Ian Iansz verhaelde ons, dat bij sijn tijt wanneer
and-the destroyed, the hollander Ian Iansz told us, that at his time when

den tarter over tijs quam, ende 't land In nam, datter meer inde bossen gevonden
the tarter over th'ice came, and-the th' country in took, that-there more in-the woods found

worden, die haer selven opgehangen hadden, dan van haer vijand doot geslagen
were, who her selves hung had, than by her enemy dead beaten

waren, alsoo tselve voor geen schande gereekent wort, en beclagen soodanige
were, thus th'same for no disgrace taken is, and pity such

persoonen seggen sulcx uijt noot gedaen te hebben, t is mede wel
persons say such out-of need done to have, 't is also [wel]

geschiet datter eenige hollantse, engelse, ofte portugeese schepen, die na Iapan
happened that-there some hollantse, engelse [English], or portugeese [Portuguese] ships, which to Iapan

gaende, opde cust van Coree vervallen Zijn, deselve met haer oorloghs Ioncken
going, on-the shore of Coree fallen were, the-same with her war junks

trachten te nemen, altijt met vuijle broeken onverrichter saecke sijn
tried to take, always with dirty pants empty-handed are

't huijs gecoomen, mogen geen bloet sien, soo dra aller eenige onder de
at home returned, may no blood see [= don't like to see blood], as soon as-there some under the

voet vallen, stellent op een loopen, sijn seer afkeerig van sieken, ende
foot get, put it on a run, are very averse to sick, and-the

voornamentlijck die smettelijck Zijn, worden terstont uijt hare huijsen buijten de
especially those [which] contagious are, are immediately out-of her houses out-side the

stadt ofte dorp daer sij woonen int velt in een cleijn huijsken van
city or village where they live in-the field <country-side> in small house of

stroo, daertoegemaect, gebracht, alwaer niemand bij haer comt ofte met
straw, therefore-made, brought, where nobody with her comes or with

haer spreeckt, dan die gene die op haer passen, den gene die daer voor bij
her speaks, than the one who on them take-care, the one who there [voor] by

gaet, sullen d' siecken aen spouwen, die geen vrunden hebben om haer
passes, will the sick to spit, who no friends <family> has to her

hant reijckingh te doen, sullense liever laten vergaen, dan naer haer comen
hand helping to do, will-them rather let perish, than to them come

kijcken, de huijsen ofte dorpen daer eenige sieckte Is, worden terstont met
looking, the houses or villages where some decease is, are immediately with

een vuire staaken afgepaggert, en dack vande huijsen daer d' sieckte Is,
a pine stake fenced-off [pagger = Malay: pagar <fence, hedge, enclosure>], and roof of-the houses where th' decease is,

vol d[aarover] tacken geleijt, tot een teeken vanden onbekende
full on-top-of-it branches laid, till a sign for-the unknown
 
 

Wat voor handelinge daer gedreven wort, soo van vreemde natie, als onder malcanderen
What kind-of trade there done is, so from foreign country, as amongst each-other

daer comt niemand om te handelen dan de Japanders, van 't eiland 'tsuissina
there comes nobody in-order to trade than the Japanders, from th' island [of] 'tsuissina [= Tsushima]

die aende Z:O: Zijde inde stadt pousan een logie hebben, die de heer van 't
who on-the South-East side in-the city poesan [= Pusan] a lodge have, which the lord of th'

selve eijland toecomt, brengen daer peper, sappanhout, alluijn, buffell
same island belongs, bring there pepper, sapwood, alum, buffalo

hoorns, harte en rochvellen, met meer andere waren, die bij ons en chineese
horns, deer and ray-skins, with more other goods, which by us and chineese

In Iapan gebracht worden, waer voor sij andere goederen ruijlen, die daer
in Iapan brought are, which for they other goods exchange, which there

vallen en in Iapan getrocken sijn, sij hebben eenige handeling op packin
fall and in Iapan pulled are, they have some trade on packin [Beijing]

ende noorde quartieren van China, moetent al met paerden over lant doen
and-the northern quarters of China, have-to all with horses over land do

waer op groote
where on big
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text