vaderlant te geraken, gaf ons voor antwoort, soo den veel mael genoemden welte
fatherland to attain, gave us as answer, as the many times mentioned welte

vree vertolckten, dat sulcx geen manier niet en was, vreemde natie uijt Zijn
vree translated, that such no way and was, foreign nationals from his

lant te senden, maer mosten aldaer haer leven eindigen, dat hij ons onder
country to send, but had-to there her life end, that he us main-

hout soude geven, liet ons op onse lants wijse dansen, singen ende alles doen
tenance would give, had us in our lands way dancing, singing and-the everything do

wat geleert hadden, op haer manier ons wel getracteert hebbende, schonck
what learned had, on her way us well treated had, gave

ijder man twee stucx lijnwaet, om voor eerst ons daer naer de lants wijse
each man two pieces [of] hemp-cloth, to for [the] first [time] us there according lands way

inde cleeden te steeken, ende wierden weder bij onse slaepbasen gebracht
[in-the clothes] to dress, and-the were again to our sleep-bosses brought

des anderen daegs worden te samen bijden veltoverste geroepen, die ons den
the other day were to-gether to-the lieutenant-colonel called, who us [through] the

meergen(oemde): weltevree dede aanseggen dan den Co: ons tot lijffschutten
more-mentioned weltevree did tell that the king us to bodyguards

van sijn gemaect hadde, maendelijcks met een Rantsoen van omtrent 70 cattij
of his made had, monthly with an allowance of around 70 catty

Rijs ijder, gaf de man een ront houte borrettie, waer op onse namen
rice each, gave each man a round wooden [little] sign, where on our names

(diese op haere spraeck verandert hadden) ouderdom, wat voor volcq waren, ende
(which-they in her speech changed had) age, what kind-of people were, and-the

waer voor den co: diende, met caracters uijtgesneden, ende met des Co:
where for the king served, with characters cut-out, and-the with the Kings

ende veltoverste zegel ofte Chiap daer op gebrant was, nevens ijder een
and-the lieutenant-colonel's stamp <seal> or chop there upon burned was, in-addition each a

musquet, Cruijt en loot, met ordre dat alle nieuwe ende volle mane
musket, powder and lead, with order that all new and-the full moon

onse reverentie voor hem mosten comen doen, alsoo Zulcx bij haer de
our reference before him had-to come do, since such with her the

manier Is, dat de minder gerantoeneerde Co: dienaers voor haer meerdere
way is, that the less rationed kings servants for her superior

ende rijcxraden voor den Co: moeten doen, den overste niet ofte in Co:
and-the state-counsels for the king have-to do, the lieutenant-colonel not or in Kings

dienst uijtgaende, met hem souden loopen, drilt zijn volcq Int Iaer 6
service leaving, with him would walk, drills his people each year 6

maenden, drie int voor, ende drie int nae Iaer des maent drie reijsen
months, three in spring, and-the three in [nae Iaer =] fall each month three travels <journeys>

end oeffenen haer int schieten als andere oorloghs manieren des maents
and practice her in shooting as other war ways each month

drie rijse, in somma oefenen haer inden oorlogh off sij den swaerhten
three journeys <travels>, in sum practice her in-the war if they the burden

vande werelt op den halls hadden, stelden een Chinees (doordien mede
of-the world on the neck had, put a Chinese (since also

veel chineesen tot lijffschutten heeft) nevens den veelmael gen(oemde) weltevree
many chinese as bodyguards had) also the many-times mentioned weltevree

over ons als hooffden, om van alles op hare wijse te onderrechten ende
on us as heads <chief, leader>, [in order] to everything in her way to teach and-the

opsicht over ons te hebben, gaf ijder twee stucx hennipe lijwaet om ons daer
supervision over us to have, gave each two pieces hemp cloth [in order] to us there

mede voort van alles te verzien, ende 't maekloon van de cleederen te betalen,
with [voort] with everything to provide, and-the th' manufacturing-costs of the clothes to pay

Wij wierden dagelijcx bij veel groote heeren geroepen, doordien Zij, als mede
we were daily with many great lords called, since they, as well [as]

hare vrouwen ende kinderen nieuwsgierigh waren om ons te sien, omdat de
her wives and-the children curious were to us to see, because the

gemene man van t' eijland hadden uijtgestroeijt, dat beter monsters, als
common man of th'island had spread-around, that more monsters, as

menschen geleeken, wanneer ijets droncken, de neus agter het oor mosten leggen,
people looked, when something drank, the nose behind the ear had-to put,

door de blontheijt vant hair beter zeeduijckers als menschen geleeken en
because the blondness of-the hair more divers <big fish eating water birds of the race Colymbus, sub-race Colymbiformes> as people looked and

diergelijcke meer waer over veel grooten ten hoogsten verwondert waren, ons
similar [things] more where about many great the utmost surprised were, us

voor beter fatsoen (door de blanckheit daer sij veel van houden) van volcq dan
for better shape (because the whiteness [of our skin] there they much like [= van houden]) of people than

haer eijgen natie hielden) In somma wij conden int eerste de straeten
her own people kept [regarded]) In sum we could in-th' beginning the streets

qualijck gebruijcken ende Inde slaep steden van 't gepeupel weijnigh rust
hardly use and-the in-the [slaep stede = a boarding house, with no separate rooms] of the rabble little peace

hadden, totdat den veltoverste verboot bij niemant te gaen, dan die van
had, till the lieutenant-colonel forbid to nobody to go, than those of

Hem last ofte licentie hadden, door dien ons de slaven sonder haer Majesteit
him order or license had, since [= door dien] us the slaves without her Majesty

weeten uijt onse slaepsteden haelden, en voor 't geckje hielden
knowledge out [of] our boarding houses took, and for the fool kept [=made fun of us]
 
 

In augustij
in August
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text