van weder na Iapan gesonden sullen worden, alsser bescheijt van de Co:
of return to Iapan send will [have] been, if-there documents of-the king

quam, liet mede de gequetste wederom genezen, soo dat ons van een heijdens
came, let also the injured again cured, so that us of a heathen

mensch wiert gedaen dat weijnigh Christen beschamen soude
man has [been] done that few Christian [put to] shame should
 
 

den 29=en october naerden middag wiert den bouckhouder, opperstuijrman, ende den
the 29th October after-the noon became the bookkeeper, head-coxswain, and-the the

onderbarbier bij den gouvern=r geroepen, bij hem comende vonden daer sitten
under-barber upon the governor called, near him coming found there sitting

een man met een langen rooden baert, vraagden haer den gouvern=r wat het
a man with a long red beard, asker her the governor what it

voor een man was, waerop sij tot antwoort gaven een hollander als wij,
kind a man was, where-upon they to answer gave, a hollander like us,

daar op den gouvern=r begon te lachen, ende wees, ofte sijde dat een
there upon the governor started to laugh, and-the pointed. or said that a

Coorees man was, na veel praetens en wijsens, aan weder sijde, vraeghden
Corees (Korean) man was, after many talking and pointing, on both sides, asked

desen man die tot nog toe stil geswegen hadde, seer crom op onse spraeck
this man who till that moment quiet silent was, very crooked in our speech <language>

wat voor volcq ende waer wij vandaen waren, sij gaven hem tot antwoort
what kind [of] people and-the where we from came, they gave him to answer

hollanders van amsterdam, hij vorder vragende, waer wij vandaen quamen,
hollanders from amsterdam, he further asking, where we from came

ende naer toe wilde, antwoorde daer op, dat van taijouan quamen, ende
and-the where to wanted, answered there upon, that from taijouan came and-the

naer Iapan meijnde te gaen, dat ons sulcx door den almogende belet was,
to Japan thought to go, that us such by the almighty prevented was

Zijnde door een storm die vijf dagen geduijrt hadde op't eijland vervallen
being by a storm which five days lasted had on th' island fallen

nu een genadige verlossinge uijtcomste verwachtende waren, de onse vraeghden hem
now a graceful release solution expecting were, the ours asked him

na sijn naem, wat hij voor een lantsman, ende hoe aldaer gecoomen was,
at his name, what he for a countryman, and-the how there coming was,

gaft tot antwoort, mijn naem is Ian Ianse weltevree uijt de rijp A 1626
gave to answer, my name is Ian Ianse weltevree from de rijp A 1626

met't schip hollandia uijt't vaderlant gecomen, ende dat hij A 1627 mettet
with th'ship hollandia from-th' fatherland came, and-the that he A 1627 with-the

Iacht ouwerkerk naer Iapan gaende, door contrarie wint opde cust van
jaght ouwerkerck to Japan going, cause [of] contrary wind on-the coast of

coree vervallen waren, om water verlegen sijnde, met de boot na 't vaste lant
Coree fallen had, for water [in] need being, with the boat to the main land

gevaren, van d'Inwoonders met haer drien gehouden zijn, de boot met de
sailed, of th'inhabitants with her three kept being, the boat with the

resterende maets het ontcomen was, ende het schip terstont door gingh
remaining mates [het] escaped was, and-the the ship immediately on went

dat sijn twee maets over 17 a 18 [was: 19 a 20] jaeren vanden tarter (doen hij het land Innam)
that his two mates about 17 to 18 years by-the tarter (when he the land took)

Inden oorlogh waren doot geslagen, te weten dirck gijsberszn uijt de rijp
in-the war were dead beaten, to know dirck gijsberszn from de rijp

ende Ian pieterse verbaest van amsterdam, met den voornoemden weltevree
and-the Ian pieterse verbaest from amsterdam, with the afore-mentioned weltevree

gelijck int land gecoomen, vraegden hem mede waer hij woonde, waer van
at-the-same-time in-the country coming, asked him also where he lived, where of

leefde ende waerom op 't eijland gecoomen was, seijde dat hem onthielt
lived and-the why on th'island coming was, said that him kept

in de Conincx stadt, dat hem vande Co: behoorlijck onderhout van Cost
in the kings city, that him of-the king decently maintenance of Cost

ende cleeden wiert gegeven, dat daer was gesonden om te sien wat voor
and-the clothes was given, that there was send in-order to see what kind

volcq wij, ende hoe aldaer gecoomen waren, verhaelde ons mede dat hij
[of] people we, and-the how there coming were, told us also that he

verscheijde malen aanden Co: ende andere grooten versocht hadden, om naer
several times at-the king and-the other high [and mighty] requested had. [om] to

Japan gesonden te worden, dog haer sulcx altijt wiert afgeslagen,
Japan send to be, however her such always had denied,

Zeggende waert gij vogels soo mocht gij daer nae toe vliegen, wij senden
saying were thee birds so might thee there [nae] to fly, we send

geen vremt volcq uijt ons land, Zullen ul[ijeden) van cost en cleeden versorgen
no strange people from our country. will thee of cost and clothes take-care

ende moet soo u leven in dit lant eijndigen, met welcke tro(o)(h)tt, hij ons
and-the will thus your life in this country end, with which comfort, he us

mede troosten, ende seijde Indien bijden Co: quamen, niet anders voor ons
also comforted, and-the said if with-the king came, not different for us

te verwachten stont, soo dat onse blijschap, van een tolcq gecregen te hebben
to expecting were, so that our joy, of an interpreter received to have

haest in droefheijt veranderde, het was te verwonderen, desen man out omtrent
almost in sadness changed, it was to surprise, this man old around

de 57 a 58 Jaren, sijn moeders tael soo nae vergeten hadde, alsoo int eerste
the 57 or 58 years, his mother tongue so almost forgotten had, thus in-th' first
 
 
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text