Agteren een zee over, soodanig dat de maets die deselve bij maecte
Behind a sea over, such that the mates which the-same ex-perienced

bij nae vande rhee spoelde, en t' schip boven vol water stont, waerop
al most off-the yard washed, and th' ship upstairs full [of] water stood, where-upon

den schipper riep mannen hebt godt voor oogen, treft ons de zee nog eens
the skipper shouted men have godt in-th' eyes, hit us the sea again once

of tweemaal soodanich, soo moeten wij altesamen eenen doot sterven,
or twice such-that, so have we altogether a dead [to] die

wij kennent niet langer wederstaen, omtrent twee glasen inde tweede
we can-it not longer stand-up [to it], around two glasses in-the second

wacht, riep den man die uijt kijck hadde, lant lant, warender maer
watch, shouted the man who out look had, land land, were only

omtrent een musquet schoot af, die 'tselve door de donckerheijt ende
around a musket shot away, which the-same cause [of] the darkness and-the

grooten regen niet eer hadden kennen sien, ofte gewaer geworden was, hackten
big rain not before have could seen, or aware being were, cut

terstont de anckers los, door dien 't roer hadden overgedreijt, dog conden
immediately the anchors loose, because those th' rudder had overturned, however could

door de diepte, aandringen der zee, als harden wint, geen stant grijpen,
because [of] the depth, pushing of-the sea, as [well as] hard wind, no position grip

stieten terstont, soo dat in een ogenblick met drie stooten 't schip geheel
struck immediately, such that in a moment with three jolts th' ship altogether

in spaenderen van malcanderen lagh, de gene die omlaegh in haer
in splinters of each-other lay, the ones who downstairs in her

koyen lagen, verscheijde geen tijt hadden om boven te comen, ende haer
bunks lay, several no time had to upstairs to come, and-the her

leven te salveeren, 't uijterste daer beraelen mosten, de boven sijnde
live to salvage, th' ultimate there to-get had, the upstairs being

sommige sprongen overboort ende d'andere wierden vande zee hier ende
some jumped over-board and-the th'others were by-the sea here and-the

daer gesmeten, aan lant comende, waeren 15 sterck, meest naeckt ende
there thrown, a shore coming, were 15 strong, most naked and-the

zeer gequetst, dochten datter niet meer haer leven gesalvaart hadden,
very hurt, thought that-there not more her life salvaged had,

dus opde klippen sittende, hoorden nog eenig gekerm van menschen
thus on-the rocks sitting, heard still some moaning of people

int wracq, maer costen door de donkerheijt niemand bekennen ofte
in-the wreckage but could, because of the darkness, nobody see nor

helpen.
help
 
 

Den 16=en item smorgens met 't limieren vanden dach gingen die nog eenigsints
the 16th th'same [in the] morning with th'dawning of-the day went those [which] again a-bit

gaen conden langs strant soecken, ende roepen, ofter nog ijmand aan
go could alongside [the] beach searching, and-the shouting, if-there still someone a

land gecoomen was, hier en daer quamender nog eenige voor den dagh,
shore coming had, here and there came still some for the day (= showed up)

behouden 'tsamen 36: man sterck te wesen, waervan de meeste part
kept together 36 men strong to be, [off] which the most part

als vooren seer deerlijck gequest waren, sagen doen int vracq, ende
as before very severely hurt were, saw then in-the wreckage, and-the

vonden een man, tussen twee leggers seer geclemt leggen, maeckte hem
found a man, between two leggers  (=two deck beams of the ship) (*) very jammed lying, made him

terstont los, die drie uijren daer na Is comen te overlijden, doordien sijn
immediately loose, who three hours there after is coming to die, since his

lichaem heel plat tot malcanderen geklemt, wij sagen malcanderen met
body very flat to each-other jammed, we looked [at] each-other with

droefheijt aan, siende soo een schoon schip in spaenderen gestooten, ende van
sadness (at), seeing such a beautiful ship in splinters crushed, and-the from

64 zielen op 36: in min als een qauartiers uijrs, gecoomen te sijn, sochten
64 souls to 36 in less as a quarter [of an] hour, coming to be, looked

terstont ooc eenige dooden die aan lant gespoelt waren, vonden den schipper
immediately also [for] some dead who a shore washed were, found the skipper

Reijnier egberse van amsterdam, omtrent 10 a 12 vadem van't water met den
Reijnier egberse of amsterdam, around 10 or 12 fathom off-the water with the

eenen arm onder't hooft doot leggen, die wij terstont begroeven,nevens nog
one arm under-the head dead lying, which we immediately buried, beside another

6 a 7 matrooten, die hier en daer doot vonden leggen, sagen doen mede, offer
6 or 7 sailors, which here and there dead found laying, saw then also, if-there

eenige victualie (alsoo inde laetste 2 a 3 dagen weijnigh hadden gegeten, door
some life-stock (thus in-the last 2 or 3 days little had eaten, since

dien de cock door t' harde weer hadden connen kooken) aen lant gecoomen
that the cook cause th' hard weather had been-able [to] cook) a shore coming
---------------

(*) leggers are big barrels (also in English) but it seems strange that during a shipwreck, someone gets caught on the beach between to barrels; a legger is also a deck beam. 

back menu next page
transcription with pictures same page

transcription plain text