[ENGLISH]

Het SCHIP DE HOND.

"De Hond" was van oorsprong een Engels schip dat op 3 januari 1619 op de rede van Jacatra lag (J.W. IJzerman, Over de belegering van het fort Jacatra, Bijdr. Kon. Inst., deel 73, bl. 605) en 26 juli 1619 door een escader van de VOC onder Hendrik Janszoon op de rede van Patani werd veroverd, waarbij o.a John Jourdain werd doodgeschoten (Gen. Miss. 22 januari 1620; The Journal of John Jourdain, Introduction LXXII en Appendix F, en Diary of Richard Cocks, II, 305). De volgende berichten hebben betrekking op "De Hond" nadat die in handen van de VOC was geraakt:

"enige.... sijn soo leck dat men se qualijck boven water can houden ende in hol water niet gebruijcken mach als namentlijck... den Hont." (Gen, Miss. 22 januari 1620).
Komt op 17 maart 1620 te Jacatra (Jan Pietersz.Coen). Uitg. H. T. Colenbrander, dl. II, 1920, bl. 663 en 665); naar Amboijna en Banda (Gen. Miss. 11 mei 1620 en 31 juli 1620): "Het schip de Nieuwe Maen ende de Hondt heeft sijn E. [Houtman] daer [in de Molukken] gelaeten"(Gen. Miss. 26 oktober 1620).
"Generael Coen [is] den 24 Junij... van Amboijna vertrocken... t jacht de Hondt in Amboijna latende om verdubbelt ende na Taliabo om sagu gesonden te werden " (Gen. Miss. 16 november 1621).
"De Hondt wert nieuws in Amboijna verdubbelt ende is van seer cleene waerde" (Gen. Miss. 16 november 1621).
In Malaijo werd 22 september 1621 een "Instructie voor Christiaen Franszen, Opper-Coopman opggaende met het schip de Hondt naer Mindanao".
" 't Jacht de Hondt is in Mindanao geweest.....  D'onse zijn van daer gekeert sonder iets te verichten.
"(Gen. Miss. 6 september 1622).
"Den 20en Dec. 1622 kwam Francx te Ternate terug... Reeds den 9en Febr. 1622 vertrok Christian Francx weder met de Maan en de Hond." (Van Dijk, Neerland's vroegste betrekkingen enz. bl. 250).
... "De Maen ende de Hondt die d'Heer Houtman van de Molluques na Cabo de Spirito Sancto gesonden heeft met ordre dat van daer na de Custe van China loopen" (Gen, Miss. 6 september 1622).
"De schepen de Maen ende den Hont welcke de Heer Houtman naer Cabo Spiritu Sancto gesonden hadde Om op 't silver schip van Nova Spaignen te passen, sijn sonder ijets verricht te hebben op den hals in Japan gecomen door ouderdom ende onbequaemheijt daer aen de wal geleijt" (Gen. Miss. 1 februari 1623).
"De twee schepen de Maen ende de Hondt door d'Heer Houtman van de Moluques naer Cabo Spirito Sancto gesonden, daeromtrent in 't holle water comende, wierden soo leck dat beijde in groten noodt van sincken geraeckten ende gedwongen werden naer Firando te lopen, alwaer op de pomp wel aengecomen sijn, naerdat de Hondt op Corea gedoolt, ende daer tegen 36 oorloghs joncken geslagen hadde. Den raedt had voorgenomen dese twee schepen naar Pehou te senden, maer alsoo in de haven van Coetche aen de gront waeijden, wierd de Maan lecker en borst de Hondt, waerover beijde aldaer gesleten sijn "(Gen. Miss. 20 juni 1623).

Leonard Camps kwam in het begin van 1615 in Japan, werd na het vertrek van Specx in 1615 Opperhoofd en overleed als zodanig op 21 November 1623 te Hirado (Naamlijst der in Japan geregeerd hebbende opperhoofden enz. Nat. Arch.; zie ook Dagr. Bat. 1624 bl. 13).
Volgens Resolutie, Hirado 26 oktober 1619 (Kol, Arch. - Q. 434) werd Camps toen op voordracht van Specx tot diens opvolger benoemd, daar Specx' tijd in het komende jaar zou eindigen en deze niet van plan was langer te blijven. (Zie Gen. Miss. 24 juni 1618 en Miss. Batavia naar Firando 28 Febr.1620, Coen, dl. II, bl. 655). Camps' commissie is van 13 juni 1620 (zie Coen II, bl. 729). Over Specx' vertrek van Firando, zie Diary of Richard Cocks, II, bl. 206 (6 oktober 1621). Vgl. Commissie Specx 28 februari 1620 (Coen, II, bl. 663), Het schip "De Swaen" aan boord waarvan Specx vertrok, kwam 2 december 1621 in Batavia {Gen, Miss. 20 december 1621).

Uit Camps' brieven van 18 september en 27 oktober 1622 blijkt dat de Hond tusschen die data is gesloopt. - "As alsoe, in the same storme [tusschen 9 en 19 september 1622 O. S.] the Hollanders had other a shipps cast away in the roade of Cochie at Firando, the one called the Moone, a shipp of 7 or 800 tonns, and the other, the Hownd, an English shipp in tymes past" Hirado 14 november 1622 (Diary of Richard Cocks, II, bl. 336).