HET QUELPAERT DE BRACK.

 Missiven Taijoan naar Batavia. 15 oktober 1643.

Naer dat den Capiteijn Boon met drie joncquen, 't Quel de Brack ende de groote lootsboot... den 21en Meert verleden van hier over Tamsuij ende Quelangh naer Taroboan tot 't opsoecken van de lange geruchte goutmijnne uijtgeset hadden....
De gemelte vaertuijgen die op de togt nae Taroboan gebruijckt waren, ons op den 17en Meij weder toegecomen....
... de Quel... welcken volgende den 24en Maeij... nae 't Noorteijnt van Formosa om geseijde joncken (van Manilha nae China tendeerende) waar te nemen, is vertrocken, den 3en Junij op sijne gedestineerde cruijsplaetse comende...
den 24en Julij 't Quel de Brack over Quelangh geladen met smeecoolen masteloos ons weder... toegecomen
. [Ook in Gen. Miss. 22 Dec.1643].  


Missive from Taijoan to Batavia October 15, 1643.

After that Captain Boon with three junks, the Quel de Brack and the big pilot boat .... March 21, lastly has set out from here via Tamsuij and Quelangh to Taroboan to search for the long rumored gold-mines........
The mentioned vessels who were used for the journey to Taroboan, came back to us on May 17,.........
......the Quel......which has left the next May 24, ..... to the North end of Formosa to observe the said junks (tending from Manilha to China), June 31, to arrive on his destined tacking place......
June 24, the Quel de Brack via Quelang loaded with pit coal came back to us without mast ......
[also in General Missives December 22, 1643]